Условия

Настоящите общи условия на Profitshare за предоставяне на Афилиейт Услуги, определени като Услуга, имат за цел за запознаят Афилиатите с условията, при които се предоставя тази Услуга, уреждат условията за рекламиране срещу съответна комисиона, така че тя да се осъществява по правилен и подходящ за интернет потребителите и рекламодателите на Profitshare начин.

 

Общи условия на Profitshare за предоставяне на афилиейт услуги

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Информацията, предоставена тук като „Общи условия на Profitshare Affiliate Service” (“Общи условия на Услугата”) съставлява общото рамково споразумение, приложимо по отношение на Услугата, разработена и прилагана от Кънвършън Маркетинг ЕООД, със седалище и адрес на управление в София 1504, България, ул. „Шейново” 18, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под № 203168261, ДДС № BG203168261, ел. поща: profitshare@profitshare.bg, оттук нататък наричано Profitshare.

 

За да се използва Услугата, трябва да се приемат Общите условия, в техния последно актуализиран вариант, както са публикувани на Платформата към датата на използване на Услугата. Извършването на процедурата по регистрация в Платформата е равнозначно на окончателно и неотменимо приемане на Общите условия на Услугата, в това число и политиките и условията за изплащане на комисионни, посочени от всеки Рекламодател за целите на онлайн рекламиране. След процеса на регистрация, използването на Услугата е равнозначно на приемане на последващите изменения и допълнения на Общите условия на Услугата и/ или техните актуализирани версии, независимо от това дали Афилиатът е потвърдил тези изменения и допълнения/ версии в Платформата. Общите условия на Услугата може да се променят от Profitshare по всяко време, и по тази причина, потребителите на Услугата (Афилиатите) се задължават да проверяват и да се придържат непрекъснато към възможните изменения, публикувани в Платформата, и които ще са обвързващи за тях от датата на тяхното публикуване в Платформата.

 

В случай на неспазване на Общите условия на Услугата, Profitshare си запазва правото да отмени изплащането на полагаемите и непоискани от Афилиатите комисиони, да преустанови използването на Услугата и да деактивира неговия/ нейния профил без по този начин да поражда някакви други задължения или отговорности за Profitshare и/ или на Рекламодателите.

 

2. УСЛОВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Рекламодател означава юридическо лице, което използва Платформата и Услугата, с цел реализиране на Конверсии посредством онлайн реклама чрез Афилиатите;

Афилиат/Партньор означава лице, което отговаря на изложените тук условия и използва Услугата и Платформата за да генерира предварително заложени действия (Конверсии) за Рекламодателите, за което ще се заплаща от Рекламодателите чрез Онлайн Рекламиране;

Текуща печалба означава общата сума на реализираните, одобрени и непоискани от Афилиата Комисиони, налични по сметката на Афилиата;

Платима печалба/ Постъпленията, подлежащи на плащане означава Текущите печалби, които са регистрирани по сметката на Афилиата на 22-ро число всеки месец, която е над Минималния праг на изтегляне, и подлежащи на плащане на Афилиата при кумулативно изпълнение на следните условия:

a) Афилиатът е подписал и изпратил на Profitshare Договор за маркетинг услуга и Profitshare е получило този Договор;

б) Афилиатът не е деактивирал опцията за автоматични плащания;

Код на афилиата означава кода, генериран от Платформата и използван от Афилиата за Онлайн Реклама с цел идентифициране на Посетители, както и за регистриране, проверка и потвърждение на Конверсии;

Комисиона означава договорената с всеки от Рекламодателите сума, която се заплаща на Афилиатите от Рекламодателя за всяка конверсия, генерирана в тяхна полза чрез Платформата и Услугата;

Договор означава Договорът за маркетинг услуга, предоставен на Афилиатите от Profitshare чрез Платформата, който трябва да се подпише от Афилиатите и да се изпрати на Profitshare, за да може да претендира Постъпления, подлежащи на плащане; Общите условия на Услугата с последващите изменения и допълнения, както са публикувани на Платформата, по всяко време се считат за неделима част от Договора, попълнен надлежно от Афилиатите, като неговото съдържание се тълкува изцяло в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

Профил на афилиата означава работното пространство на Афилиата в Платформата, където е налична информация за изпълнението на дейностите на Афилиата, за броя генерирани Конверсии, Текущи печалби, както и съобщения от Profitshare (включително и за възможни актуализации на настоящите Общи условия).

Конверсия означава онлайн действие, предварително определено от Рекламодателя, извършвано от Посетител в полза на Рекламодателя след извършена от Афилиата онлайн реклама чрез Платформата.

Това може да включва, но не се ограничава до онлайн поръчки на стоки и/ или услуги, запитвания за оферти, регистрация за участие в различни маркетингови събития/ кампании, използването на определени услуги, абониране за бюлетини.

Всеки Рекламодател индивидуално посочва условията, на които трябва да отговаря дадена Конверсия, за да бъде заплатена, като тази информация е на разположение за Афилиатите в Платформата. Като илюстрация, за една онлайн Конверсия, която се заключава в онлайн поръчка на стока и/ или услуга, се заплаща от Рекламодателя само и единствено ако Рекламодателят получи цената за продукта и/ или услугата, и срокът за евентуално връщане/ отказ на стоката и/ или услугата от Посетителите е изтекъл.

Бисквитка е малък файл с букви и цифри, който се съхранява в инсталирания уеб-браузър на компютъра, мобилното устройство или друго оборудване на Посетителя, използвано за достъп до интернет, и посредством което се отчитат изпълнените от Афилиата Конверсии.

Рекламни инструменти означава специален инструментариум, предоставен от Платформата на Афилиата за генериране на Конверсии в полза на Рекламодателя, за отчитане и изчисляване на свързаните с това Комисиони.

Онлайн Медии/ Среда означава всички места, където може да се извършва интернет-реклама.

Методи за рекламиране означава техниките и Методите, чрез които Онлайн медиите може да се използват за онлайн рекламиране. За илюстрация, Методи за рекламиране са: публикуване на съдържание в социалните мрежи, използвайки платена реклама, писане на блогове, използване на банери на уебсайтовете и др.

Интервал на повторяемост означава максималният период от време, заложен от всеки един Рекламодател, през който може да се регистрира Конверсия и който започва от момента на последния извършен клик от Посетител върху използвания от Афилиата рекламен инструмент.

Платформа означава разработената и управлявана от Profitshare афилиирана техническа система, предоставена на Афилиата посредством домейна www.profitshare.bg, наред с цялата свързана с това информация и инструментариум, необходими на Афилиата, за да използва Услугата, т.е. да генерира Конверсии в полза на Рекламодателите чрез онлайн рекламиране. Актуализираната информация за стойността на Комисионите, предлагани от Рекламодателите на Афилиатите, както и за възможните ограничения, налагани от последните (в това число и Интервала на повторяемост) се публикува в Платформата, като Афилиатите са задължени да се съобразяват с нея.

Минимален праг на изтегляне означава минималната сума на Текущите печалби, която трябва да се достигне, за да се извърши плащане на Афилиата.

Онлайн реклама/ рекламиране означава дейността, чрез която Афилиатите използват Рекламните инструменти в одобрената от Profitshare и Рекламодателите Онлайн среда с цел генериране на Конверсии;

Услуга означава предоставената Афилиейт услуга Profitshare на Афилиатите, чрез която последните използват Платформата за да генерират Конверсии в полза на Рекламодателите, и съответно за това им се заплаща Платимата печалба;

Слайдер означава Рекламен инструмент, който позволява на Афилиата да избере онези оферти (продукти, услуги, промоции и т.н.) на Рекламодателя, които Афилиатът желае да използва за Онлайн рекламата;

Посетител означава лицето, което има достъп и влиза на сайта на Рекламодателя посредством използваните от Афилиата Рекламни инструменти;

Уебсайт означава интернет страницата или група свързани помежду си интернет страници с обща тема и общо име на домейна;

Уиджет означава Рекламен инструмент, който включва уеб приложения, позволяващи динамично персонализиране на рекламното съобщение в съответствие с предварително зададени от Рекламодателите, Profitshare и/ или Афилиатите критерии;

Profitshare Уиджет означава инструмент, чрез който рекламното съобщение се доставя по специфични за Profitshare методи, в полза на един или повече Рекламодатели, с цел увеличаване на получаваните от Афилиатите Комисиони.

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ НА АФИЛИАТ

3.1. Услугата може да се използва и Афилиати могат да бъдат следните категории лица:

            a) Физическо лице на възраст над 18 години; или

            б) Едноличен търговец (ET) с предмет на икономическа дейност маркетинг и/ или рекламна дейност;

            в) Юридическо лице с предмет на икономическа дейност маркетинг и/ или рекламна дейност;

3.2. Физически лица, чиято печалба е от постъпления от предоставяне на маркетингови услуги, може да бъдат задължени да се регистрират като самоосигуряващи се лица и/ или по ДДС, в съответствие със съответните разпоредби на българското законодателство. Profitshare си запазва правото, във всеки един момент, да постави като условие за по-нататъшно сътрудничество с такива Афилиати регистрацията като самоосигуряващо се лице и/ или по ДДС.

3.3. За да се използва услугата, в Платформата трябва да се създаде Профил на Афилиат. Един Афилиат може да има само един профил в Платформата.

3.4. При създаването на Профил на Афилиат, както и по-нататък, във всеки един момент по време на използването на Услугата, той се задължава да предоставя точна и пълна информация за неговата/ нейната самоличност и за Онлайн Медиите, които използва за да генерира Конверсии в полза на Рекламодателя.

4. ОНЛАЙН МЕДИИ, МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ

4.1. Онлайн Медиите за използване на Инструментите за рекламиране се изпращат за оценка и одобрение от Profitshare; Рекламодателите, също, може да наложат допълнителни ограничения по отношение на Онлайн медиите, посредством които Афилиатите да осъществяват онлайн рекламиране, като подобни ограничения се съобщават в Платформата.

4.2. Използването на Онлайн Медии, които Афилиатът няма право да използва за целите на трупане на Конверсии, е забранено.

 

4.3. Онлайн Медии, които не се приемат и одобряват, са следните уебсайтове:

            a) със сексуално и порнографско съдържание, или такива, които популяризират подобно съдържание;

            б) насаждат насилие, фанатизъм или дискриминация на основата на расова или етническа, полова, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, възраст или инвалидност;

            в) дискредитиращи, клеветнически или такива, в които се използва вулгарен език;

            г) които включват, способстват или популяризират продажба или употреба на забранени вещества;

            д) които включват, способстват или проповядват терористични прояви, бунтове или други незаконни дейности;

            е) които вредят по някакъв начин на непълнолетни лица;

            ж) които включват или подпомагат хазарт;

            з) които са в противоречие или нарушение на закон, права на интелектуална собственост или други права на физическо или юридическо лице;

            и) които по своята същност или съдържание нарушават приложимото в България законодателство;

            й) които съдържат, представляват, включват, улесняват или насърчават незаконни дейности, включително, но без да се ограничава до сайтове предоставящи непозволен достъп до програмни приложения, такива, предоставящи възможност за хакване и кракване на приложения;

            k) които използват методи за агресивно рекламиране, като например pop-up/ pop-under изскачащи съобщения и рекламни материали;

            л) които са неуправляеми, нямат собствено съдържание, в процес на изграждане, или са с рекламно съдържание, което обхваща над 50% от уеб страниците;

            м) които оперират, представяйки се за друго лице, в това число и като представител на Profitshare или Рекламодателите;

            н) достъпът до които е предмет на регистрация на потребителя или на създаване на платен профил, без предварителното писмено съгласие на Profitshare относно употребата на подобни уебсайтове за онлайн рекламиране.

 

4.4. С цел генериране на Конверсии, Афилиатът може да използва следните Онлайн Медии и Методи за рекламиране, като се задължава да заяви предварително използването на подобни Медии или Методи в Платформата:

            a) рекламиране на уебсайтовете, управлявани от Афилиатите, като използва предоставените от Платформата Рекламни инструменти.

            б) платени рекламни кампании чрез Google AdWords и/ или Facebook Ads:

            в) рекламиране чрез Facebook и/ или Twitter;

 

4.5. Получаването на Комисиони чрез Уебсайт, управляван от Афилиата, е предмет на предварително деклариране на този Уебсайт в Платформата, и последваща проверка на този сайт от Profitshare. Уебсайтът може да се заяви и използва само от Профила на Афилиата. Комисионите се отпускат от момента на финализирането на проверката, без да се издават със задна дата за Конверсиите, генерирани преди утвърждаване на Уебсайта от страна на Profitshare.

 

4.6. Profitshare си запазва правото във всеки един момент да извършва допълнителни проверки на всички уебсайтове, които вече са заявени от Афилиатите. Отказ или липса на отговор в тази връзка от страна на Афилиата в рамките на 7 (седем) дни от искането на Profitshare, може да доведе до спиране на генерираните от този Уебсайт Комисиони за указания период и отказ да бъдат начислени нови Комисиони за потенциални Конверсии, реализирани чрез същия този Уебсайт.

 

4.7. След проверката на Уебсайта на Афилиата, Profitshare си запазва правото да не позволи Онлайн рекламиране в този сайт.

 

 

4.8. Използването на всеки друг Метод за рекламиране, различно от онези, указани в параграф 4.4 е предмет на предварително писмено одобрение от Profitshare. В този смисъл, Афилиатът се задължава да предостави на Profitshare цялата необходима информация във връзка с предложените Методи за рекламиране.

 

4.9. Рекламирането в определени Онлайн Медии (като Google AdWords, например), може да бъде частично или напълно ограничено от Рекламодателите, като подобни евентуални ограничения се съобщават от тях в Платформата. Използвайки Услугата, Афилиатът приема посочените условия от всеки от Рекламодателите, за които извършва онлайн рекламиране.

 

4.10. Използването на каквито и да било Методи за рекламиране за симулирано генериране на нереални кликове, в това число, но без да се ограничава до: автоматично принудително пренасочване на Посетители, обещание за компенсация или действително компенсиране на Потребителите за достъп в Рекламните инструменти, с изключение на кешбек Уебсайтове, за които е получено предварително писмено разрешение от Profitshare, е забранено.

 

4.11. Profitshare и/ или Рекламодателите си запазват правото да проверяват по всяко време начина, по който Афилиатът спазва условията за Онлайн Рекламиране, и да изискват, когато преценят за необходимо, подробна информация за използваните Онлайн Медии, Методи за рекламиране, както и различни доклади и отчети за извършваната дейност (като например: брой Посетители и преглеждания на Уебсайта, произход на трафика и т.н.). Афилиатът е задължен да предостави информацията във възможно най-кратки срокове.

 

4.12. Афилиатът е задължен на използва предоставените в Платформата Рекламни инструменти без да внася никакви промени, в това число, но без да се ограничава, до изменение и/ или скъсяване на предоставения Код на Афилиата. По изключение, скъсяване на кодовете на Афилиатите е позволено чрез услуги от типа на http://bitly.com .

 

4.13. Афилиатът се задължава да използва предоставените в Платформата Рекламни инструменти правилно, за да не се подвеждат трети страни. В тази връзка, строго е забранено използването на следните линкове за целите на Онлайн рекламиране:

a) линкове, които може да заблудят Посетителите поради факта, че тези линкове насочват към уеб страници, определено съдържание или търговска оферта от всеки друг тип, различен от очаквания (включително остарели търговски предложения);

 б) линкове, които може да подведат Посетителите поради факта, че няма точна препратка към тяхното съдържание, и по този начин пренасочват хората към страници, без възможност да се предвиди тяхното съдържание;

 в) линкове, които подвеждат Посетителите поради факта, че те са свързани с изображения, които нямат нищо общо с уеб страницата, към която са насочвани Посетителите след достъп до този линк;

 г) линкове, които поради начина, по който се използват, активират бисквитки, с надеждата за генериране на Конверсии, компенсирани от Рекламодателите в рамките на периода за плащане, без подобни Конверсии да са резултат от усилия, положени за Онлайн рекламиране от страна на Афилиата за упоменатия Рекламодател.

4.14. В случай на прекратяване, независимо поради каква причина, на използването на Услугата, Афилиатът е задължен незабавно да преустанови използването на Рекламните инструменти, като е индивидуално отговорен пред Profitshare, Рекламодателите и/ или трети страни за неправомерното използване на упоменатите Рекламни инструменти.

4.15. Profitshare не носи отговорност за Посетителите, които деактивират, отказват запис на или изтриват бисквитките.

4.16. Приемайки настоящите Общи условия, Афилиатът приема да използва Рекламния инструментариум, в това число и Profitshare Уиджет, и декларира съгласието си с начините за изчисляване на Комисионите, Периодите на действие, както и всяко възможно допълнително условие или ограничение, изложено във всеки един момент от всеки от Рекламодателите, самостоятелно, в полза на когото се провежда Онлайн рекламата.

 

 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АФИЛИАТА

5.1. Афилиатът има следните права:

            a) да използва Рекламните инструменти в съответствие с изложените тук положения и в съответствие с евентуалните наложени от Рекламодателите изисквания с цел генериране на Конверсии и получаване на Комисиони;

            б) за генерираните и одобрени Конверсии да получава възнаграждение под формата на Комисиони;

            в) да е в състояние да участва в рекламни конкурентни събития, организирани от Profitshare и/ или Рекламодателите и да печели награди, в съответствие с регламентите на подобни мероприятия;

            г) своевременно да получава от Profitshare известия за евентуални изменения и допълнения на настоящите Общи условия;

            д) периодично да получава информация за дейността на афилиатите, новини и ефективност на Услугите, за дейности и мероприятия свързана с рекламна конкуренция за Афилиатите.

 

5.2. Афилиатът има следните задължения:

            a) да предоставя пълна и точна информация за идентификация;

            б) да използва Онлайн Медиите, Методите за рекламиране, заявените и одобрени от Profitshare Уебсайтове изключително за целите на Онлайн рекламиране, предмет на евентуални условия и ограничения, наложени от Рекламодателите;

            в) да предостави точна и пълна информация за неговите/ нейните вноски към Националната осигурителна система, както и всякаква информация от значение за данъчното и здравно осигуряване, като, но не само, информация дали Афилиатът е регистриран като самоосигуряващо се лице, дали Афилиатът е регистриран в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, сумата на приходите на Афилиата-физическо лице и на какво основание е получил приходите (трудов договор, граждански договор или на друго основание), дали Афилиатът е регистриран по ДДС и всяка друга информация, изисквана от Profitshare и която информация Афилиатът е длъжен да актуализира при всяка промяна в тези обстоятелства;

            г) да използва добронамерено предоставената от Profitshare и Рекламодателите Платформа и Рекламни инструменти, без да внася каквито и да било изменения в тях;

            д) да не накърнява имиджа и/ или интересите на Profitshare и/ или Рекламодателите чрез дейностите, които той/ тя извършва, информацията, която съобщава, или начина, по който извършва подобни дейности;

            е) при поискване от страна на Profitshare, да предоставя своевременно необходимата за анализиране и одобрение на Комисионите информация;

            ж) незабавно да уведомява Profitshare за всяка забелязана неизправност във функционирането на Платформата;

 

            з) да спазва всички задължения и условия от останалите раздели на Общите условия, с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата.

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА PROFITSHARE

6.1. Profitshare има следните права:

            a) Profitshare си запазва правото да проверява спазването от страна на Афилиата на Общите условия с техните последващи изменения и допълнения и публикувани в Платформата, както и спазването на наложените от Рекламодателите ограничения, като за целта има правото да изисква във всеки един момент пълна информация за извършваната от Афилиатите дейност;

            б) Profitshare си запазва правото във всеки един момент да спре постъпленията на Афилиатите (Комисиони и/ или бонуси), които не спазват Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, публикувани в Платформата, и/ или евентуалните допълнителни условия, наложени от Рекламодателите, да преустанови използването на Услугата от Афилиата, и да деактивира неговия/ нейния профил, без това да поражда някаква отговорност или задължени за Profitshare и/ или Рекламодателите;

            в) Profitshare си запазва правото да блокира достъпа на Афилиати, които не отговарят на исканията и заявките в техния профил, до момента в който цялата изисквана информация и отчети във връзка с тяхната афилиатска дейност не бъдат предоставени;

            г) Profitshare си запазва правото във всеки един момент да ограничи достъпа на Афилиата до Рекламните инструменти на даден Рекламодател, при поискване от страна на последния;

            д) Profitshare има правото да променя тези Общи условия за Услугата като предварително уведоми за това Афилиатите по начин, избран от Profitshare.

 

6.2. Profitshare има следните задължения:

            a) при изпълнение на задължения в съответствие с положенията в настоящите Общи условия от страна на Афилиатите, да им изплати договорените Комисиони;

            б) да обезпечи функционирането на Рекламните инструменти, регистрацията на Конверсиите и заплащането на съответните Комисиони;

            в) да предоставя посредством профила на афилиата информация за генерираните Конверсии, независимо от техния статус (“approved”, “pending”, “canceled”);

            г) да уведоми своевременно Афилиатите по всеки възможен начин за евентуални изменения в настоящите Общи условия;

            д) да предостави на Афилиатите по всеки възможен начин информация за тяхната дейност, новини и за ефективността на Услугата.

 

7. КОМИСИОНИ, БОНУСИ И ПЛАЩАНЕ НА АФИЛИАТИТЕ

7.1. Отпускане на Комисиона

7.1.1. Начините за изчисляване на Комисионите, Интервалът на повторяемост, както и всички евентуални допълнителни условия и ограничения във връзка с получаването на горните се посочват от всеки един Рекламодател, самостоятелно, като се публикуват и актуализират регулярно в Платформата.

7.1.2. Комисиони се отпускат на Афилиати, които използвайки предоставените от Платформата Рекламни инструменти генерират последния достъп на Посетителя (последно направения клик), който води до регистрация на Конверсии в полза на определен Рекламодател.

7.1.3. Комисиони се отпускат само на Афилиата, който генерира Конверсията, тъй като те не могат да се прехвърлят между профилите на афилиатите или на лице, различно от Афилиата.

7.1.4. Всички Конверсии и свързаните с тях Комисиони се изчисляват и регистрират от Profitshare чрез Платформата и се публикуват в профила на Афилиата.

7.1.5. До получаването й от Афилиата, всяка Комисиона може да има един от следните статуси:

            a) “approved” /одобрена/ - означава Комисионата за регистрираните от Платформата Конверсии в съответствие с настоящите Общи условия и одобрена за плащане от Рекламодателя;

            б) “pending” /висяща/ - означава Комисионата за регистрираната от Платформата Конверсия, която все още не е одобрена за плащане, изчаква потвърждение от Рекламодателя и/ или Profitshare;

            в) “canceled” /отменена/ - означава Комисионата за регистрираната от Платформата Конверсия, отхвърлена от Рекламодателя в съответствие с неговите разпоредби, или от Profitshare за неспазване на Общите условия на Услугата.

 

7.2. Отпускане на бонуси/ премии и/ или награди

7.2.1. Profitshare си запазва правото, в допълнение към Комисионата, да присъжда бонуси или награди, за да възнагради работата на Афилиатите. Бонусите и наградите се съобщават заедно с относимите за тях правила с публикуване в Платформата.

7.2.2. Рекламодателите могат по всяко време да поместват условията или изменят тяхната политика за изплащане на възнаграждение като отпускат бонуси за Афилиатите. Условията и регламентът във връзка с това се поместват в Платформата.

7.2.3. Отпусканите бонуси се публикуват в профила на съответния Афилиат, като изплащането им се извършва заедно с Комисионата, само когато Афилиатът изпълни необходимите за плащането условия, по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

7.3. Плащане на Афилиатите

7.3.1. На 22-ро число всеки месец Постъпленията, подлежащи на плащане, се регистрират в профила на Афилиата, който достигне Минималния Праг за Изтегляне в размер на 50 (петдесет) лв., без ДДС. Profitshare изплаща подлежащите на плащане Постъпления на Афилиатите, които са активирали опцията за автоматично плащане, по посочената от Афилиата в Договора банкова сметка. Profitshare не носи отговорност, ако Афилиатът не е уведомил Profitshare за промяна в неговата/ нейната банкова сметка; всяко плащане, направено по указаната в Договора банкова сметка се счита за валидно.

 

7.3.2. Афилиатът, който временно деактивира опцията за автоматично плащане и в последствие реши да я продължи, ще може да получава подлежащите на изплащане Постъпления от 22-ро число на следващия месец, по реда на условията на този раздел.

 

7.3.3. За извършването на плащанията, Афилиатите-еднолични собственици и Афилиатите-юридически лица са задължени да издадат фактура за постъпленията, и да я изпратят на Profitshare в периода между 22-ро и 25-мо число на всеки месец. При условие, че Profitshare не получи фактурата през указания срок, плащането няма да бъде направено.

 

7.3.4. Profitshare не носи отговорност за плащането на одобрена Комисиона и/ или бонус, при условие че не е достигнат Минималния праг за теглене. С цел да се достигне този минимален праг, бонусите не се натрупват към одобрените Комисиони.

 

7.3.5. Плащането на подлежащите на изплащане Постъпления (и/ или евентуални бонуси) се извършва чрез банков превод, по текущата сметка в български лева на Афилиата между 25-ия ден на месеца, когато плащането е регистрирано, и 5-ия ден на следващия месец.

 

7.3.6. Бонуси се изплащат на Афилиатите само с подлежащите на плащане Постъпления в рамките на 12 месеца от датата, на която са отпуснати. Афилиатът не може да получи евентуалните бонуси, при условие че няма постъпления, подлежащи на изплащане. След този период, Profitshare се освобождава от всякаква отговорност във връзка с плащането на подобни бонуси, и Афилиатът неотменимо приема условията на тази клауза.

 

7.3.7 В случай на неспазване на условията за регистриране на Постъпления, подлежащи на изплащане в рамките на период по-дълъг от 24 последователни месеца, Profitshare си запазва правото да отмени набраните и неполучени от Афилиата Комисиони, в това число и всички възможни бонуси, да преустанови използването на Услугата от този Афилиат и да деактивира неговия/ нейния профил без това да поражда някакво задължение или отговорност за Profitshare и/ или Рекламодателите.

 

7.4. Плащане на данъци и осигуровки

7.4.1. При плащането Постъпленията и/ или на бонусите, Profitshare удържа всички данъци в съответствие с приложимото законодателство (данък общ доход, съответните вноски към системите за социално и здравно осигуряване, всякакви други данъци).

7.4.2. Афилиатът се задължава да предостави на Profitshare всяка информация, необходима за изчисляването на удръжките, и да съобщи всяка промяна, при наличие на такава, която може да попречи при тяхното изчисляване. За тази цел, Афилиатът се задължава веднага да съобщи всяка промяна в статуса му, що се отнася до националната осигурителна система, както и всяка друга данъчна информация.

7.4.3. Отговорността за предоставяне на невярна информация или непредоставяне на информация за данъчни цели е изцяло и само на Афилиата, както по отношение на Profitshare и/ или Рекламодателя, така и по отношение на всяка трета страна, в това число и спрямо държавните органи, включително и за плащането на подобни задължения, за потенциални санкции и глоби, които може да бъдат наложени (на Profitshare и Рекламодателите) от данъчните власти за неизпълнението на тези задължения, и Афилиатът приема да обезщети Profitshare и/ или Рекламодателите за всяка евентуално заплатена от тях сума в тази връзка.

 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1. Profitshare може по всяко време да променя положенията и условията, свързани с Услугата, като публикуват известие в Платформата, и/ или по всякакъв друг начин, предпочетен от Profitshare.

8.2. При положение, че Афилиатът сметне подобни изменения за неприемливи, той/ тя може веднага да прекрати сътрудничеството, като преустанови използването на Услугата. Продължаването на използването на Услугата, след като измененията са оповестени и/ или публикувани в Платформата, означава, че те са приети от Афилиата.

8.3. Рекламодателите могат във всеки един момент да променят стойността на Комисионите, политиката за предоставяне на бонуси, приетите условия, свързани с Онлайн Медиите и Методите за рекламиране, както и всички възможни допълнителни условия и ограничения. При условие, че Афилиатът продължи да предоставя Онлайн рекламиране в полза на Рекламодателите означава приемането на подобни изменения от Афилиата.

8.4. Ако Афилиатът не потвърди измененията в Общите условия на Услугата в Платформата в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която те влизат в сила, Profitshare си запазва правото да прекрати използването на Услугата от съответния Афилиат, в който случай Договорът за маркетинг услуги се прекратява по надлежния ред.

 

8.5. Последното изменение на Общите условия на Услугите, публикувани в Платформата, имат предимство пред всички предходни версии на тези Общи условия.

 

 

9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА/ ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Приемайки да използва Услугата, Афилиатът заявява и приема, че технологията и специфичното ноу-хау, патентовани или не, включени в Платформата и в Услугата, са и остават собственост на Profitshare. По такъв начин, Афилиатът се съгласява и приема, че Profitshare притежава всички права на интелектуална собственост върху Платформата и Услугата, и че с изключение на правото да използва Платформата и Услугата, при това предмет на пълно спазване на задълженията, предвидени в Общите условия с последващите изменения и допълнения, както са последно публикувани по всяко време, не придобива каквито и да било други права върху Платформата и/ или Услугата.

 

9.2. Афилиатът приема и се задължава да спазва и защитава по всяко време правата на собственост на Profitshare и/ или на Рекламодателите върху Рекламните инструменти, и заявява, че той/ тя няма да използва тези Рекламни инструменти при условия различни от онези, позволени по реда на Общите условия на Услугата, с последващите изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата.

 

9.3. Афилиатът декларира и гарантира, че притежава всички права (включително правата на интелектуална собственост), както и необходимите одобрения за ползване на уебсайтовете и/ или Онлайн Медиите за генериране на Конверсии, носи пълната отговорност при използването на Рекламните инструменти за целите на публикуване/ пост, и е единствено отговорен в случай на нарушение на права на интелектуална собственост или всяко друго право на трети лица във връзка с подобни Уебсайтове и/ или Рекламни инструменти. В случай че Profitshare и/ или Рекламодателят бъдат уведомени или получат жалба от Посетител или трето лице по повод нарушаването на правата на трети страни, Profitshare и/ или Рекламодателят препращат това уведомление и/ или жалба на Афилиата, като единствено отговорен за ситуацията, който следва да обезщети засегнатите трети страни, както и Profitshare и/ или Рекламодателя за всички разходи и вреди, произтекли от невярно декларираните/ дадените по-горе твърдения/ гаранции.

 

10. СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ

10.1. Афилиатът отговоря и се съгласява във всеки един момент да обезщети Profitshare и/ или Рекламодателите за всички и всякакви искове и/или претенции от трети страни, за загуби и разходи (в това число вреди, адвокатски хонорари, съдебни разходи), заведени и/ или повдигнати срещу Profitshare и/ или Рекламодателите, като следствие от използването на Услугата от Афилиата, и/ или в резултат на неспазване/ нарушение от страна на Афилиата на Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата.

 

10.2. Използвайки Услугата, Афилиатът предоставя на Profitshare неотменимото право да задържи и използва всяка информация във връзка с използването на Рекламните инструменти в Онлайн Медиите, използвани от Афилиатите, и да разкрие подобна информация на Рекламодателите. Афилиатът предоставя на Profitshare и правото да разкрие тази информация на Рекламодателите, и да води статистика във връзка с дейността на Афилиата в рамките на Услугата, и да предостави тази статистика на Рекламодателите и/ или трети заинтересовани страни (напр. нови Рекламодатели).

 

10.3. Афилиатите- юридически лица с настоящото заявяват, че са съгласни с това Рекламодателите и/ или Profitshare да използват свободно и неограничено, дори и след прекратяване на взаимоотношенията между Афилиата и Profitshare, името, логото, търговската марка и/ или брандове на Афилиата за презентации, маркетингови материали, и/ или други материали във връзка с изложеното по-горе.

 

10.4. Използването на името на Profitshare и/ или всяка друга интелектуална собственост на Услугата (напр. наименованието “Profitshare”) е ограничено до използване само за целите, и в рамките на използването на Услугата, и всяка друга употреба ще се счита за непозволена, и основание за привличане на Афилиата под отговорност.

 

10.5. Използвайки Услугата, всеки Афилиат, по този начин, заявява и гарантира, че: (i) цялата информация, предоставена за целите на регистрация в Платформата са верни, точни и актуални; (ii) притежава всички права и/ или разрешителни да използва Услугата и да сключва/ подписва всякакви документи/ да действа на законови основания във връзка с тази Услуга; (iii) държи правата на интелектуална собственост върху всичко, което той/ тя използва в рамките на Услугата; (iv) съблюдава и ще продължи да е в съответствие с всички приложими законови разпоредби, действащи във всеки един момент.

 

 

10.6. За времето на използването на Услугата, а също така и след прекратяването и, Афилиатът се задължава да не разкрива на трети страни, без предварителното съгласие на Profitshare: (i) никаква информация във връзка с програмното приложение, изходни кодове, достъп на Посетители до Услугата и/ или (ii) всяка друга информация във връзка с Profitshare и/ или Рекламодателите, която се счита за конфиденциална. Информацията, която не се счита за конфиденциална в настоящите Общи условия е (i) информация, която е публично достъпна в момента на нейното оповестяване от други източници, без да се нарушава настоящото задължение на Афилиата за поверителност, и (ii) информацията, оповестена на компетентните власти в съответствие със законовите разпоредби.

 

10.7. Афилиатът се задължава да използва Рекламните инструменти само в съответствие с Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата във всеки един момент, и да не се обръща директно към Рекламодателя за целите на генериране на Конверсии по време на рекламната кампания, която Рекламодателят помества в Платформата; в противен случай, той/ тя ще дължи неустойки на Profitshare, без да е необходимо доказване на вина и/или вреди от страна на Profitshare.

 

10.8. Афилиатът приема, че е задължен той/ тя да подпише/ сключи Споразумение/ Договор с Profitshare, необходимо за изплащането на одобрените Комисиони и/ или бонуси, Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата във всеки един момент, съставляват неразделна част от това Споразумение или Договор, и този Договор се допълва от и тълкува в съответствие с Общите условия на Услугата, с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата.

 

10.9. Афилиатът безусловно потвърждава и приема, че Profitshare не предлага нито пряко, нито косвено, никакви гаранции за печалбата, както и за Комисионите на Афилиата, при използването на Услугата.

 

 

10.10. Липсата на постъпления, подлежащи на изплащане и/ или неподписването на Договора не освобождава Афилиата от никое от задълженията му в във връзка с използването на Услугата, и Афилиатът носи отговорност за спазването на Общите условия на Услугата с техните последващи изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата, към датата на използването на Услугата.

 

10.11. Предвид естеството на предоставяните услуги, и предвид това, че Рекламодателят прави плащането след предоставяне на Услугата, Рекламодателят изрично потвърждава, че правото на отказ в рамките на 14 дни от датата на предоставянето на услуга, предвидено в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, приложими на национално ниво чрез Закона за защита на потребителите относно правата на потребителите по договори, сключени с професионалисти, изменящи и допълващи някои законодателни актове, са неприложими по отношение на Услугата, в съответствие с изключенията, предвидени в член 16 (включително член 16, букви „а” и „м”) от Директивата, и съответно съгласно член 57 от Закона за защита на потребителите.

 

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

11.1. Използвайки Услугата, Афилиатът неотменимо и изрично се съгласява Profitshare да:

            - обработва неговите/ нейните лични данни и всички останали данни, регистрирани в Услугата (включително неговия/ нейния единен граждански номер (ЕГН)), пряко или от оператори, определени от последния (упълномощени лица и/ или трети страни по договор, местни лица, или чужденци), с цел осъществяване/ за осъществяване на правоотношенията между Profitshare и Афилиата, а именно за целите на предоставянето на Услугата (за удостоверяване на идентичността/ предоставените лични данни, за постигане на маркетинговите цели, за статистически цели), както и с цел провеждане на маркетингови дейности (промоционални дейности, за представяне на нови услуги/ продукти, за изпращане на оферти/ търговска кореспонденция, чрез която продуктите и/ или Услугите на Profitshare, на Рекламодателите или на други Партньори на Profitshare се рекламират/промотират), както и за създаването на собствена база данни;

            - са в състояние за прехвърля (предава) личните данни на Афилиата на друг оператор, предмет на спазване на задължението да уведомява, в съответствие с положенията в този раздел.

 

11.2. Използвайки Услугата, Афилиатът изрично потвърждава, че:

            a) за да използва Услугата, той/ тя се съгласява неговите/ нейните лични данни да бъдат обработвани, в това число и единния граждански номер (EГН), (т.е. да се съхранява, оповестява, предоставя на трети страни и т.н.), и че неговият/ нейният отказ личните му/ й данни да бъдат обработвани (да се съхраняват, оповестяват, предоставят на трети страни и т.н.) води до невъзможност да се използва Услугата;

            б) с цел извършването на маркетингови услуги, той/ тя се съгласява неговите/ нейните лични данни да бъдат обработвани, в това число и единния граждански номер (EГН), (т.е. да се съхранява, оповестява, предоставя на трети страни и т.н.), и че неговият/ нейният отказ личните му/ й данни да бъдат обработвани (да се съхраняват, оповестяват, предоставят на трети страни и т.н.) води до невъзможност да се използва Услугата.

 

С настоящите Общи условия, Афилиатът се съгласява, всички негови/ нейни лични данни да бъдат включени в базата данни на Profitshare, и с настоящото дава своето изрично и неотменимо съгласие, че всички негови/ нейни лични данни ще се съхраняват и използват за:

            - маркетингови дейности чрез получаване на информация или търговски съобщения (оферти, промоции, публикации и маркетингови съобщения във връзка с дейността на Profitshare и на трети страни под какъвто и да било вид във връзка с Profitshare) на предоставените на Profitshare електронни адреси;

            - участие в конкурси, промоции;

            - изпращане на нетърговски съобщения, или от административен характер (относно промени в Платформата, администрацията и др.);

            - вътрешна статистика, извършвана от Profitshare и необходима за подобряването на качеството на предлаганите услуги и имиджа на Profitshare, както и за създаване на нови характеристики, промоции, нови функционалности и услуги;

            - проучване на търсенето и предлагането/ на покупателната способност и вкусовете на купувачите/ на влиянието на рекламата;

            - проследяване на ефективността на Услугата.

 

11.3. Афилиатът се е запознал и разбира, че неговите/ нейните законови права са гарантирани, а именно правото да бъде информиран, правото на достъп до информация, правото на достъп до база данни, за правото да се намесва, за правото да подаде възражение, правото да се обръща към съдебни институции в случай на нарушаване на неговите/ нейните права, гарантирани съгласно Закона за защита на личните данни, и на всички други права, предвидени в Глава 5 "Права на физическите лица" от Закона за защита на личните данни по отношение на обработката на личните данни и за свободното разкриване на тези данни. В същото време, Афилиатът има право да се противопостави на това, личните му/ й данни да бъдат обработвани, и да поиска да бъдат заличени, като в същото време, обаче, се лишава от правото да използва Услугата.

 

11.4. Приемайки Общите условия, Афилиатът заявява, че е прочел и приема, че може да упражни правата си, като изпрати писмено съобщение (подписано и датирано), до седалището на Profitshare.

 

11.5. Афилиатът заявява, че в случай на предоставяне на личните му/ й данни (в това число единния граждански номер (ЕГН)) на трето лице- местно или чужденец, той/ тя приема да получи известие чрез Profitshare, с правото да се противопостави и намеси по реда по-горе, в който случай, Profitshare незабавно ще предприеме необходимите мерки, за да заличи/ промени предоставените данни.

 

11.6. Афилиатът заявява, че дори когато Profitshare не се съгласи с това, той/ тя да използва Услугите, той/ тя приема личните му/ й данни да се обработват, за да се предложат други продукти и/ или услуги на друго лице, което вече е в партньорски взаимоотношения Profitshare.

 

11.7. Въз основа на представено в писмена форма, датирано и подписано съобщение/писмо, изпратено до седалището на Profitshare, Афилиатът може свободно да упражни следните права:

- веднъж годишно, да потвърди относно обработването или не на лични данни;

   - да се намеси за изпратени данни;

   - да се противопостави на обработването на лични данни, на база основателни и законови причини, свързани с конкретна ситуация.

 

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ

12.1. Срокът на сключения между Profitshare и Афилиата Договор за целите на изплащането на одобрените Комисиони и/ или бонуси, както и за целите на използване на Услугата е за неопределено време.

12.2. При спазване на условията, поставени от Рекламодателите за целите на Онлайн рекламиране, Афилиатът може по всяко време да прекрати договора между Profitshare и Афилиата, и / или, ако няма сключен договор, използването на Услугата, като изпрати писмено уведомление до седалището на Profitshare и на електронния адрес: support@profitshare.bg. В този случай, прекратяването влиза в сила в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от датата, на която Profitshare получи изпратеното от Афилиата съобщение.

12.3. Profitshare си запазва правото да прекрати сътрудничеството с Афилиат по всяко време в случай на неспазване от страна на Афилиата на Общите условия на Услугата, съгласно последните изменения и допълнения на общите условия, както са последно публикувани в Платформата във всеки един момент, потвърдено от Афилиата, да спре Текущите постъпления и/ или евентуални бонуси, да преустанови използването на Услугата от него/ нея, и да деактивира негови/ нейния профил, без това да поражда някаква отговорност или да задължава по някакъв начин Profitshare и/ или Рекламодателите.

 

12.4. Profitshare има правото, което се приема от Афилиата, във всеки един момент да преустанови използването на определени Рекламни инструменти от Афилиата, независимо от това, дали подобно действие е оправдано или не от страна на Рекламодателя.

 

12.5. Profitshare има правото, по свое усмотрение, да прекрати едностранно, във всеки един момент, сключен с всеки от Афилиатите договор, и / или да преустанови използването на Услугата, чрез изпращане на предизвестие на електронния адрес на съответния Афилиат, и/ или чрез публикуване в Платформата. В този случай, прекратяването влиза в сила в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от датата, на която уведомлението за прекратяване е изпратено от Profitshare. В случай на такова прекратяване, Афилиатът няма право да претендира обезщетение от Profitshare и/ или от Рекламодателя, и признава, че това прекратяване не му/ й нанася вреди.

 

12.6. В случай на прекратяване на Договора и/ или на използването на Услугата, Афилиатът незабавно спира използването на Рекламния инструментариум, и/ или всяка друга интелектуална и/ или индустриална собственост, предоставена за използване от Услугата. Всяка евентуална Конверсия след датата на прекратяването, не поражда никакво задължение за Profitshare и/ или за Рекламодателите за плащане.

 

12.7. Прекратяването на сключения между Profitshare и Афилиата договор, и/ или на използването на Услугата, не освобождава Афилиата от отговорност за вреди, причинени на Profitshare, на Рекламодателите или на трети страни.

 

12.8. В случай на прекратяване на Договора и/ или използването на услугата, сумите, регистрирани в Профила на Афилиата като Постъпления, предмет на изплащане, както и всички потенциални бонуси, се изплащат на Афилиата. Регистрираните в профила на Афилиата суми като текущи Постъпления и всички потенциални бонуси, които, обаче, не са достигнали Минималния праг за изтегляне и/ или такива, които не отговарят на условията, за да се зачетат като Постъпления, подлежащи на изплащане, не се изплаща на Афилиата; Афилиатът се задължава изрично, че пропуск от негова страна да одобри измененията в Общите условия на Услугата в съответствие с разпоредбите на тази клауза, може да доведе до загубата на тези суми. Афилиатът, също така, потвърждава, че той/ тя няма да предявява допълнителни претенции по отношение на дължимите на изплащане Постъпления и евентуални бонуси.

 

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

13.1. Без предварително изрично писмено одобрение на Profitshare, Афилиатът няма право да преотстъпва и/ или прехвърля по никакъв начин, изцяло или частично, неговите/ нейните права и задължения, произтичащи от или във връзка с Договора, сключен с Profitshare и/ или използването на Услугата.

 

13.2. Използвайки Услугата, Афилиатът признава правото на Profitshare да прехвърли, във всеки един момент, без предварителното съгласие на Афилиата, изцяло или частично, всяко или всички от правата и/ или задълженията си, произтичащи от и във връзка с Договора, сключен с Афилиата, и/ или използването на Услугата. В допълнение, Афилиатът приема и се съгласява с правото на Profitshare да преотстъпи/ прехвърли на трета страна, по всякакъв начин, напълно или частично, Услугата.

 

14. УВЕДОМЛЕНИЯ:

14.1. Всички уведомления, съобщения и/ или всякакви други запитвания, свързани с Услугата, се представят в писмен вид до предоставения от Афилиата в регистрационния формуляр в профила му адрес за кореспонденция или по електронна поща, и от Profitshare в преамбюла от Общите условия на Услугата, с последващите изменения и допълнения, както са последно публикувани в Платформата във всеки един момент.

14.2. Афилиатът приема, че всички уведомления, съобщения, изпратени от Profitshare чрез Услугата, посредством пост в Платформата, са валидни, и имат обвързваща сила за Афилиата към датата на тяхното публикуване от Profitshare.

14.3. Ако съобщението се изпраща чрез пощенска служба (включително и куриерска), то се счита за валидно само ако е съпроводено от потвърждение за получаване на датата, указана на известието за получаване в пощенския клон по местоназначение, и/ или на куриера.

14.4. Ако съобщението се изпраща чрез електронна поща, то се счита за получено в работния ден, в който е изпратено, и/ или на следващия работен ден, ако е изпратено в неработен ден.

 

15. ФОРСМАЖОР

15.1. Всяко непредвидимо и непреодолимо обстоятелство, извън волята и контрола на страните, което прави невъзможно изпълнението на задълженията от страна на Афилиата и/ или Profitshare, се счита за форсмажорно обстоятелство и освобождава страната, която се позовава на подобно събитие от всякаква отговорност за изпълнението на тези задължения.

15.2. Причини на форсмажорни обстоятелства са такива обстоятелства, които включват, но не се изчерпват с: война, земетресение, наводнения, ембарго, отчуждаване, опустошителен пожар, продължително недостъпен или блокиран достъп до или функционирането на Платформата и/ или Услугите по причини, които не са по вина на Profitshare.

15.3.    Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, има задължението да уведоми за това другата страна до 10 работни дни от възникването на събитието, и да представи удостоверяващи събитието документи, издадени от компетентните органи в рамките на 30 (тридесет) работни дни от тази дата. Въпросната страна, също така, е задължена незабавно да съобщи крайната дата на причината за форсмажор.

15.4 Ако страната, позоваваща се на форсмажорно обстоятелство, пропусне да уведоми другата страна по указания по-горе ред и в указаните крайни срокове за началната и крайна дата на подобно събитие, същата страна носи отговорност за всички вреди, причинени на другата страна в резултат на подобен пропуск.

15.5 Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки, за да ограничат вредите, които могат да възникнат по време на форсмажорно събитие, в резултат на непреодолима сила.

15.6. По време на събитие на непреодолима сила, която не позволява на едната от или и на двете страни да изпълняват задълженията си, страните са освободени от отговорност за изпълнението на техните задължения. В случай че форсмажорното събитие не приключи в рамките на 3 (три) месеца, считано от датата, на която е било съобщено, всяка от страните може да прекрати договора и/ или използването на Услугата.

 

16. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

16.1. Предоставянето на Афилиейт Услугите  се урежда от законодателството на България.

 

16.2. Съгласно член 117 от Гражданския процесуален кодекс, изключителната юрисдикция при разглеждането и разрешаването на всички и всякакви спорове, които възникват във връзка с положенията в настоящите Общи условия на Услугата, с последващите изменения и допълнения, както е последно публикуван в Платформата във всеки един момент, и/ или във връзка с Договора, сключен между Афилиата и Profitshare, в съответствие с настоящите Общи условия, имат компетентните съдилища в София, България.